Kazi Gebruiksvoorwaarden
 

De website www.kazi.be is eigendom van en wordt beheerd door Kazi NV, met maatschappelijke zetel te Louizastraat 30, 2000 Antwerpen en ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtsgebied Turnhout) onder het nummer 0632.870.362. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten informatie met betrekking tot de voorwaarden van toegang en gebruik van de website, en zijn van toepassing op ieder en alle gebruik ervan.

1. Doel van de website


De website kan worden gebruikt om een Kazi-profiel te creëren. Deze profielen kunnen worden gedeeld met potentiële werkgevers (ondernemingen) en hun lasthebbers, in het bijzonder recruterings- en selectiespecialisten. Wanneer een match tussen een gebruiker (sollicitant) en een potentiële werkgever wordt gevonden, kan de gebruiker gevraagd worden om zijn of haar persoonlijke gegevens te delen met de potentiële werkgever. Het staat de gebruiker vrij op deze uitnodiging in te gaan.

2. Toepassing van de gebruiksvoorwaarden


Het gebruik van de website veronderstelt dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Bij het aanmaken van een Kazi-profiel zal de gebruiker uitdrukkelijk worden gevraagd om deze gebruiksvoorwaarden te lezen en te aanvaarden.

3. Aansprakelijkheid van Kazi


3.1 Kazi besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de inhoud van de website. Niettegenstaande, kan Kazi de correctheid noch de volledigheid van de informatie op de website garanderen. De inhoud van de website kan te allen tijde door Kazi worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

3.2 Behoudens in het geval van fraude, opzettelijk handelen of grove nalatigheid, zal Kazi niet aansprakelijk zijn voor ieder mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van de website.

3.3 De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Kazi kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die door derden worden beheerd noch voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van deze websites. Kazi kan niet garanderen dat de hyperlinks te allen tijde correct zullen functioneren.

3.4 Kazi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van Kazi-profielen.

4. Intellectuele rechten


Kazi is en blijft te allen tijde de enige en exclusieve eigenaar van enige en alle intellectuele rechten verbonden met de website en de diensten die daarop worden aangeboden.

Het is strikt verboden op enigerlei wijze of vorm de website, met inbegrip van de tekst, de vormgeving, de logo’s, handelsbenamingen, grafische elementen, beelden, software, diensten, of gegevensbanken) gedeeltelijk of volledig te kopiëren, aan te passen of te gebruiken op enigerlei wijze zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Kazi.

5. Persoonsgegevens


5.1. Kazi verwerkt de persoonsgegevens van de gebruikers van de website voor een Kazi profiel aan te maken. Deze gegevens zullen in het kader van de werking van de website van Kazi gedeeld worden met CRM beheerders van Kazi.

De gebruiker heeft het recht om zich te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verzetten, in het bijzonder indien de verwerking verricht zou worden met het oog op direct marketing, alsook het recht op toegang en op verbetering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens behalve indien die verbetering, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden, niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen.

5.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website is Kazi NV Ijselsteinstraat 10, 2200 Herentals. 

 

 

6.Kwaliteitsrichtlijnen voor het plaatsen van een vacature op Kazi.be

 

Wil je je startersvacature meteen in beeld brengen bij het juiste hoogopgeleidetalent via kazi.be? Bekijk dan zeker eerst de voorbeeldvacature  en neem aandachtig onderstaande richtlijnen door. Je dient immers de volgende regels in acht te nemen om je vacature op Kazi te kunnen publiceren:

6.1 Publiceer enkel startersvacatures voor hoogopgeleiden die duidelijk én volledig zijn

Kazi is ontwikkeld voor hoogopgeleide pas afgestudeerde werkzoekenden die op zoek zijn naar een startersjob. Vacatures dienen gericht te zijn op deze doelgroep. Bij het doorlopen van de Kazi-tool zijn een aantal velden verplicht voor het aanmaken van een vacature en een aantal overige optioneel in te vullen. Kazi beveelt sterk aan om zo veel mogelijk velden in te vullen om een zo volledig mogelijke Kazi-vacature te creëren.

6.2 Maak per gezocht profiel een aparte vacature aan

Je kan onbeperkt unieke vacatures aanmaken in Kazi. Het is niet toegelaten om binnen één vacature een verwijzing te maken naar andere gezochte profielen. Hiervoor maak je een aparte Kazi-vacature aan. Zoek je voor eenzelfde vacature verschillende (teamrol)profielen? Geen probleem. Je kopieert dan eenzelfde vacature, maar creëert een ander teamrol- en/of werkwaardenprofiel. Zo zorgt Kazi ervoor dat je voor eenzelfde vacature toch verschillende ‘type’ kandidaten kan aanwerven.

6.3 Maak je vacature aan in het Nederlands

Op dit ogenblik is het enkel mogelijk om op Kazi.be in het Nederlands vacatures te publiceren. Kazi is op dit ogenblik immers nog gericht op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vreemde woorden zijn toegelaten, maar de hoofdtaal van het vacaturebericht moet Nederlands zijn. Op termijn zal Kazi ook in andere talen beschikbaar zijn.

6.4 Werf de kandidaat aan die jou het meest geschikt lijkt 

Kazi zorgt voor een talentgerichte preselectie door jouw Kazi-vacature alleen ter sollicitatie te tonen aan het talent dat bij de vacature past. Jij bent verantwoordelijk voor de verdere selectieprocedure, het kiezen van een kandidaat en de verdere informatie-uitwisseling hieromtrent.

6.5 Geef feedback – ook aan niet-geselecteerde kandidaten 

Kazi brengt jouw vacature meteen bij het juiste talent in beeld. Ons uniek platform zorgt voor een laagdrempelige, snelle en efficiënte zoektocht. Daarbij vinden we het erg belangrijk dat elke sollicitant waardig wordt behandeld:

(a) Kandidaten kunnen (anoniem) een vraag stellen over de specifieke betrekking vooraleer effectief te solliciteren. Hiervan wordt/worden de in de vacature aangegeven recruiter(s) per email verwittigd. Dergelijke vragen dienen binnen de 2 werkdagen beantwoord te worden;

(b) Sollicitanten kunnen hun interesse kenbaar maken door op de solliciteerknop te drukken, waarna de in de vacature aangegeven recruiter(s) per email verwittigd wordt/worden. De recruiter(s) dient/dienen binnen de 2 werkdagen contact op te nemen met de kandidaat;

(c) Het is de taak van de recruiter(s) om kandidaten, die cfr. (b) eerder hun interesse voor je vacature toonden maar er niet (meer) voor in aanmerking komen, hiervan binnen de 2 werkdagen te verwittigen.

6.6 Verwijder je vacature meteen wanneer ze ingevuld is

Wanneer je vacature is ingevuld, dien je deze binnen de 2 werkdagen te verwijderen. Zo vermijd je dat ze nog getoond wordt aan mogelijke kandidaten en dat je vragen of sollicitaties blijft ontvangen. Bij het verwijderen van de vacature wordt automatisch de mogelijkheid geboden om (cfr. 6.5.c supra) alle kandidaten die eerder in jouw Kazi-vacature interesse toonden een gepersonaliseerd bericht te bezorgen.

6.7 Publiceer enkel vacante vacatures

Je mag enkel vacatures publiceren die betrekking hebben op een openstaande functie binnen je onderneming.

6.8 Ben je een externe HR-dienstverlener?

Dan mag je zowel je eigen vacatures publiceren als die van je klanten.

Let wel op! Indien je als externe HR-dienstverlener vacatures plaatst voor een klant dan gelden er specifieke vereisten. De Kazi-vacature dient immers alle mogelijke informatie over de effectieve werksituatie te bevatten. Dit betekent dat zowel de functietitel, de functieomschrijving, het aanbod als de binnen de gepubliceerde vacature weergegeven bedrijfsinformatie uitsluitend deze mag zijn van de klant. In uitzonderlijke gevallen kan deze informatie geanonimiseerd zijn en kan het logo van de externe HR-dienstverlener toch gehanteerd worden.

Aarzel niet om met ons hierover contact op te nemen in geval van enige vraag of onduidelijkheid.

6.9 Publiceer geen vacatures waarin er geld gevraagd wordt

Vacatures die geld of andere gunsten vragen van kandidaten om te mogen solliciteren, zijn verboden. Ook vacatures die bijvoorbeeld een betalend telefoonnummer bevatten, zijn verboden.

Wel toegelaten zijn vacatures die van de geselecteerde kandidaat een initiële investering zouden verwachten, bijvoorbeeld voor een opleiding of voor de aanschaf van materiaal. Voorwaarde is wel dat deze initiële investering expliciet en duidelijk vermeld wordt in de vacature.

6.10 Alle vacatures en/of handelingen op het Kazi-platform dienen aan de heersende anti-discriminatiewetgeving te beantwoorden

Discriminatie inzake geslacht, leeftijd, ras, afkomst, huidskleur, nationaliteit, godsdienst, handicap, gezondheidstoestand,… is absoluut verboden.

 

7. Algemene bedingingen


De laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden dateert van 20 mei 2016. Kazi behoudt het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door, en zullen uitsluitend worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht. Ieder dispuut daaromtrent zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtshoven te Antwerpen. 

Voor meer informatie of opmerkingen omtrent deze gebruiksvoorwaarden, gelieve Kazi te contacteren op support@kazi.be

 

PRIVACY-BELEID

Deze website wordt beheerd door Kazi NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te Louizastraat 30, 2000 Antwerpen. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst op het e-mailadres support@kazi.be.

1. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Kazi vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van Kazi aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Kazi verstrekt.

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Kazi, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals een registratie formulier invullen) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, het aanmaken van een Kazi-profiek, het inschrijven op events kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, nickname, e-mailadres, geslacht, straatnaam,straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen.

Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Kazi ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. U garandeert dat de gegevens die u aan Kazi meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Kazi mee te delen. Kazi kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer ugebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Kazi verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. Kazi zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze PrivacyKennisgeving (zie verder artikel 3).

Als de Kazi uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten. De persoonsgegevens die Kazi verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.

Alleen bepaalde personen in dienst van Kazi, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de Kazi een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw geanonimiseerde gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3. Doel van de verwerking

Kazi verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop Kazi evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren.

Indien Kazi voor bepaalde vormen van het creëren van marktinzichten een beroep op de diensten van derden, zal Kazi schriftelijke afspraken maken over het gebruik en de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens die zij van Kazi ontvangt.

Doorgifte van gegevens aan derden gebeurt in dit geval in een gecodeerde vorm die niet toelaat u te identificeren. Op ieder ogenblik kunt u uw toestemming inzake het gebruik van uw gegevens voor inzichtelijke doeleinden van derden weigeren en intrekken via de Kazi website.

U kunt het Kazi ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina. Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijk event, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke content).

Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van Kazi, kan Kazi uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt. Op elk moment kan u de persoonsgegevens die KAZI over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen.

Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar support@Kazi.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van Kazi t.a.v. de klantendienst.

U kan ten alle tijde zelf uw profiel en de bijhorende gegevens die verbonden zijn aan www.kazi.be wijzigen door via e-mail en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens aan te passen.

Via een e-mail met een specifieke vraag naar uw gegevensverwijdering gericht aan support@kazi.be kan u uw profiel en de bijhorende gegevens verwijderen. Door uw profiel te verwijderen, wist u onmiddellijk alle bijhorende gegevens. U kan daarna niet meer inloggen met uw e-mailadres en het daaraan verbonden wachtwoord. Mocht u zich later bedenken en toch een nieuw profiel willen aanmaken, dan kan u dat opnieuw met datzelfde of een ander e-mailadres.

4. Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Zo gebruikt Kazi bijvoorbeeld Google Analytics cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken, om zo onze sites te optimaliseren in functie van de noden van onze gebruikers.

Uw profiel kan door Kazi – eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren - worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor marktonderzoek hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee Kazi daarvoor overeenkomsten heeft gesloten.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen. Google geeft zelf ook meer details over privacy en cookies op de Google privacy pagina en voorziet ook een browser plug-in waarmee u zich kan uitschrijven voor Google Analytics op alle websites. Ook kunnen er door de Kazi of door onderzoekspartners van de Kazi cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Daarbij wordt in het kader van marktonderzoek gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis.

5. Update van deze privacyverklaring

Kazi zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.